مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

المستخلص

معروف عبدالمجید نویسنده و شاعر مبارز مصری است که پیش از انقلاب اخیر مصر، مدت بیست‌وهشت سال را در تبعید به‌سر برده و در این مدت، تلاش کرده است تا با قدرت ادبی خود به نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورش بپردازد.
او اشعاری در مدح و رثای اهل بیت(ع)، به‌ویژه امام حسین(ع)، دارد که درضمن آن، اوضاع سیاسی کنونی کشورهای عربی به‌ویژه مصر را با دوران قیام سیدالشهدا مقایسه می‌کند و با ترسیم‌کردن ظلم و جور حاکم، روح حماسه را در مخاطب می‌دمد.
در این مقاله، پژوهشگر می‌کوشد تا با نشان‌دادن مظاهر قیام امام حسین(ع) در اشعار عبدالمجید به تبیین شرایط سیاسی جامعه‌ی عربی، به‌ویژه مصر، بپردازد و بدین وسیله، اهمیت اشعار او را در افروختن شعله‌ی جنبش بیداری اسلامی و انقلاب اخیر مصر هویدا سازد.
به همین منظور، ضمن معرفی معروف عبدالمجید و آثارش، نمونه‌هایی از اشعار وی تحلیل می‌شود. ابیاتی که در آن‌ها با نشان‌دادن جلوه‌هایی از قیام پرشور حسینی، مسلمانان را به پیروی از سرور و سالار شهیدان و مبارزه علیه ستم فرامی‌خواند.
در این پژوهش، به این مهم دست می‌یابیم که وی برای تحقق این امر در جای‌جای اشعارش ضمن تطبیق شرایط کنونی با شرایط عصر امام حسین(ع)، راه آن حضرت را راه آزادگی و پیروزی دانسته که شجاعت و شهادت را به مسلمانان می‌آموزد. او از حاکمان نالایق، شکوه کرده و به آنان هشدار می‌دهد که حکومت‌های باطلشان نابود خواهد شد.
 

الكلمات الرئيسية