نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه اصفهان

المستخلص

ابوالعلاء معری شاعر و اندیشمند نامدار عرب از بزرگان علم و ادب جهان به‌شمار می‌رود. او شخصیتی بسیار اثرگذار داشته و جنبه‌های مختلف شخصیت وی، به‌ویژه بدبینی‌اش، شمار زیادی از متفکران در شرق و غرب را متأثر ساخته و افراد بسیاری از پس نگاه او به دنیا نگریسته و مشی بدبینانه‌ی او را در زندگی پی‌گرفته‌اند. در این جستار به نقد روانشناختی شخصیت او پرداخته شده است و سعی شده که با به‌کارگیری ملاک‌ها و نظریات روانشناسی و مطالعه‌ی زندگی و آثار وی، بدبینی او آسیب‌شناسی روانی شده و به عوامل روانشناختی آن آگاه شویم. افسردگی او که زمینه‌ی اصلی بدبینی‌اش را فراهم کرده است، با توجه به محورهای دریافتی هولون و جیکوبسن از تست افسردگی بک ارزیابی و براساس دیدگاه فروید سبب‌شناسی شده است.

الكلمات الرئيسية