روایة، «ابومسلم الخراسانی» لجرجی زیدان و روایة «سیاه پوشان» لصنعتی زاده کرمانی (دراسة مقارنة)

المؤلفون

المستخلص

إنّ الدراسة حول الروایة التاریخیة فی عصرنا الحاضر له مکان خاصٌّ من حیث إغناء أوقات النّاس و معرفتهم. فی الأدب العربی دخل هذاالعمل مرحلة جدیدة بجرجی زیدان. وأمّا فی الأدب الفارسی کان عبدالحسین صنعتی زاده الکرمانی متأثراًب من جوالنزعات الفومیّة و التحرّر فی العصر الموسوم ب«المشروطة» و إجتهد أن یبثّ بین قارئیه روح التّفانی فی سبیل الوطن و الشعب. و لهذا ألّف روایة «سیاه پوشان» متأثراً بروایة «أبی مسلم الخراسانی» لجرجی زیدان. و لکن یبدو أنّه لم ینجح نجاح جرجی زیدان فی تألیف روایته. 


یهدف القال إلی دراسة قدرة الکاتبینِ فی استعمال العناصر الفنیّة القصصیّة و اولاًً: والکشف عن وجوه التأثیر و التّأثر بینهما ثانیاً.

الكلمات الرئيسية


- آدمیت، فریدون،1357، ندیشه های آقاخان کرمانی، انتشارات پیام، تهران

- آرین پور، یحیی،1357، از صبا تا نیما، ج2، انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران

- بالایی، کریستف،1377، رچشمه های داستان کوتاه فارسی، ترجمه مهوش قدیمی و نسرین خطاط، انتشارات معین، تهران

- بیشاب، لئونارد، 1374، درسهایی درباره داستان نویسی، شر زلال، تهران

- پروینی، خلیل و هومن ناظمیان1385، جایگاه جرجی زیدان در داستان نویسی معاصر عربی، نشریه انجمن ایرانی زبان و ادب عربی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره2

- ترابیان، علی اکبر،1384، کارگاه داستان نویسی، نشر آئین تربت، مشهد

- حمداوی، جمیل، 2007، روایات جرجی زیدان بین التاریخ و التشویق الفتی، اتحادالکتاب العربی، بیروت

- دادخواه، حسن، 1385، مقاله «پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی»، مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادب عربی،شماره5

- رجائی، نجمه، 1378،آشنایی با نقد معاصر عربی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

- زیدان، جرجی، 1998، ابو مسلم الخراسانی، دارصادر، بیروت

- سید عبد التواب، محمد،2007، بواکیر الروایة، الهیئة المصریة للکتاب، بی جا

- الصاوی، محمود، 2000، کتابات جرجی زیدان، دارالهدایة للنشر، بیروت

- صنعتی زاده کرمانی، عبدالحسین،1323، سیاه پوشان، بنگاه نوشت افزار، تهران

- طقوش، محمدسهیل،1387، دولت عباسیان، ترجمه حجت الله جودکی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

- طه بدر، عبدالحسین،1963، تطور فی الروایة العربیة الحدیثة فی مصر، دارالمعارف، مصر

- عبداللهیان، حمید،1381، شخصیت و شخصیت پردازی در داستان معاصر، انتشارات آن، تهران

- غنیمی هلال، محمد، 1377، ادبیات تطبیقی، ترجمه مرتضی آیت الله زاده شیرازی، انتشارات امیر کبیر، تهران

- القاعود، حلمی محمد، 2009،الروایة التاریخیةفی ادبنا الحدیث، المعلم و الایمان للنشر، دسوق

- محفوظ، عصام، 1988، الحوارمع رواد النهضة العربیة، ریاض الرئیس للتألیف و النشر، لبنان

- معتمدی آذری، پرویز،1382، قالبهای رمان، نشر روزگار، تهران

- میرصادقی،جمال،1376،ادبیات داستانی،انتشارات نحن، تهران

- میرصادقی،جمال،1376،عناصر داستانی،انتشارات نحن، تهران

- میرعابدینی، حسن، 1377، صدسال داستان نویسی در ایران، نشر چشمه، تهران

- نجم، محمدیوسف، 1966، القصة فی الأدب العربی الحدیث، دار صادر، بیروت

- نیکوبخت، ناصر،1385، مقاله «مقایسه عنصر طرح یا پیرنگ در منظومه بیژن و منیژه فردوسی و خسرو و شیرین نظامی، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء»، شماره57و57

- الیوسف، یوسف سامی،2009، الروایة و التاریخ، اتحادالکتاب العربی، بیروت