موقعیت متن در دو داستان کوتاه خسرو نوشتة عبدالحسین وجدانی و نخستین جام، اثر مصطفی لطفی منفلوطی با رویکرد فرکلاف

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلف

دانشگاه گیلان استادیار

المستخلص

نظریة نـورمن فرکلاف یکی از رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی در نقد ادبیات داستانی است که متون را در سه سطح توصیف، تفسیر، و تبیین، بررسی می‌کند.در این جستار، سعی بر این است که دو داستان «خسرو» اثر عبدالحسین وجدانی و «نخستین جام» اثر مصطفی لطفی منفلوطی به دلیل همانندی‌های نسبتاً آشکار و متعدد در ساختار داستان سرگذشت قهرمانان، محتوا، و تفسیر نهایی، با استفاده از نظریة نورمن فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر، و تبیین تحلیل شود تا از این طریق لایه‌های مختلف معنا و درون‌مایة آن کشف و بررسی گردد. این پژوهش در پی آن است تا با شناخت تفاوت‌ها و شباهت‌ها در نظام‌ها و وقایع اجتماعی به تبیین و تفسیر آنها با استفاده از پدیده‌های اجتماعی مشاهده‌شده در درون این نظام‌ها بپردازد. نتایج به‌دست‌آمده در تحلیل این دو داستان نشان می‌دهد که بدبختی‌ها و ناکامی‌های زندگی معتادان ریشه در استفاده نکردن از استعدادهای ذاتی و شرایط مطلوب جامعة خویش دارد و می‌توان میان این مشکلات و پیامدهای آنها ارتباط معنی‌داری برقرار کرد.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية