بن‌مایه‌های شهادت در اشعار علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله (با تکیه بر شهیدان اندیشمند و رهبران دینی و فکری)

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 بوشهر جامعة خلیج فارس

2 فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد

المستخلص

از شاعران معاصر و مراجع تقلید عالم تشیع علامه محمدحسین فضل‌الله در دیوان خود اشعاری با مضامین دینی و اجتماعی درباره شهید و شهادت و تأثیرگذاری آن بر جامعه سروده‌ است. نگارندگان در این مقاله در پی آن هستند تا مشخص کنند کدام دسته از شهیدان و با چه ویژگی‌هایی توجه شاعر را بیشتر به خود جلب کرده‌است؟ آنچه اشعار علامه فضل‌الله را در مورد شهید و شهادت از دیگر شاعران متمایز کرده و بر اهمیت تحقیق در این زمینه می‌افزاید، این است که بیشتر اشعار او در این مورد، مربوط به شهدای رهبران دینی و فکری روزگار او ازجمله شهید محمدباقر صدر و خواهرش بنت‌الهدی صدر و چند تن از رهبران حزب الدعوة الإسلامیّة بوده‌است که غالباً این شهیدان با افکار و اندیشه‌های خود تأثیر زیادی در جریان‌سازی و روشنگری مردم برای مبارزه با استبداد داشتند. ازآنجاکه شاعر نیمی از عمر خود را در عراق سپری کرده‌است بیشتر اشعار او در مورد شهیدان اندیشمند و رهبران دینی و فکری عراق است؛ همچنین در مواردی نیز از شهیدان لبنان، فلسطین و ایران سخن گفته‌است، و دیدگاه او دربارة شهید برگرفته از آیات قرآن و فرهنگ عاشوراست. نگارندگان در این مقاله با تکیه بر دیوان «قصائد للإسلام و الحیاة» و با روش سبک‌شناسی به توصیف و تحلیل اشعاری می‌پردازند که علامه دراین‌باره سروده‌است.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية