طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلف

جامعة رازي

المستخلص

فهم زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي خاورميانة عربي- از بحران‌خيزترين مناطق جهان- از نگاه شاعراني که روشنفکرانه و رهايي‌بخش، آنها را رصد کرده‌اند، براي علاقه‌مندانِ ادب سياسي بسيار سودمند است. احمد مطر، شاعر انقلابي و پرآوازه عراقي، با اشراف بر مباني علوم سياسي مدرن، عوامل اين بحران‌ها را در شعر خود ريشه‌يابي نموده و بازتاب داده‌است. از منظر وي، منشأ بسياري از اين نابساماني‌ها، در ساختار قدرت و شيوهاي سنتي اعمال آن در کشورهاي عربي نهفته‌است. اين مقالة با شيوه‌اي توصيفي ـ تحليلي، ديدگاه‌هاي وي را دربارة منطق قدرت و شيوهاي گوناگون اِعمال آن را در کشورهاي عربي به صورت موضوعي بررسي مي‌کند. يافته‌هاي اين پژوهش حاکي از آن است که از منظر وي، ساختار قدرت در کشورهاي عربي، مبتني بر قدرت مطلقة فردي بوده و حاکمان آن با شيوه‌هايي چون: ارعاب، شکنجه، سرکوب، سانسور رسانه‌ها، حضور گستردة نيروهاي امنيتي، تبليغات دروغين و... شهروندان خود را به‌شدت کنترل مي‌کنند و همين شيوه‌ها، بسترساز انواع فسادها و بحران‌هاي فزاينده و درنتيجه، خيزش‌هاي اجتماعي است.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية