بازتاب قرآن کریم در ضرب المثلهای فارسی

المؤلف

المستخلص

یکی از عوامل موثر بر ضرب المثلهای فارسی، آیات قرآن کریم است. بازتاب آیات در مثلهای فارسی به یکی از شکل های زیر است: 1- کاربرد عین آیه 2- کاربرد محتوای آیه 3- استفاده از واژه،‌ ترکیب، اصطلاح یا تعبیر قرآنی یا بخشی از آیه 4- تلمیح به داستان های قرآن. ضرب المثلهای غیرتکراری و چاپ شده فارسی به 30 هزار مثل می رسد. تاثیر مستقیم حدود 900 آیه قرآن بر 3 درصد از این مثلها مشهود است. اغلب آیات اثرگذار بر مثلها از آیات مشهور و یا در سوره های جزء سی ام قرآن هستند. مثلهای قرآنی غالبا استفاده طنزآمیز دارند.

الكلمات الرئيسية