ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر)

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه تربیت مدرس

المستخلص

چکیده:
این بررسی با هدف ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان، کوشیده است با بیان تأثیر متون در آموزش زبان و از طریق تحلیل داده‌های به‌دست آمده از نظرسنجی، میزان موفقیت بخش متون را در دستیابی به اهداف بخش مذکور، بررسی کند. جامعه‌ی آماری پژوهش، دبیرستان‌های شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی است. نمونه‌گیری از جامعه‌ی آماری با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انجام شد. روش پژوهش موردنظر، پیمایشی است و ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و روش تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی محاسبه‌ی میانگین، انحراف معیار و درصد و در بخش آمار استنباطی، آزمون (t) است. نتایج به‌دست آمده نشان داد که از نظر بیشتر دبیران، بخش متون در کتاب عربی عمومی سال سوم دبیرستان، در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است؛ در حالی‌که از نظر بیشتر دانش‌آموزان، این بخش از کتاب در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده است؛ از این‌رو ضرورت توجه بیشتر به تصحیح این بخش، در کتاب درسی عربی عمومی سال سوم دبیرستان، احساس می‌شود.

الكلمات الرئيسية