المجلد والعدد: المجلد 9، العدد 26، الصيف 1434، الصفحة 1-169 
4. تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری

الصفحة 73-101

فریده داودی مقدم؛ طاهره اختری


5. تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت

الصفحة 101-123

حسین میرزایی‌نیا؛ رضا محمّدی؛ عباس گنجعلی