المجلد والعدد: المجلد 8، العدد 24، الخريف 1433، الصفحة 1-196 
2. الشکوی من الشقاء و الفقر و الظلم و الدّهر فی شعر حافظ إبراهیم

الصفحة 25-53

علی بیرانی شال؛ علی حسین غلامی یلقون آقاج


3. تولّد خواننده و بلاغت اسلامی

الصفحة 55-79

اسماعیل شفق؛ مریم رحمتی ترکاشوند


4. جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی

الصفحة 81-107

احمد پاشا زانوس؛ نرجس رمضانخانی


6. تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی

الصفحة 141-164

حمیدرضا مشایخی؛ سیده هانیه میرسیدی