المجلد والعدد: المجلد 8، العدد 25، الربيع 1434، الصفحة 1-208 
1. السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی

الصفحة 1-22

جمال طالبی قره قشلاقی؛ عبدالغنی ایروانی زاده؛ نصرالله شاملی


3. هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر

الصفحة 47-77

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ حسن مقیاسی؛ سمیرا فراهانی


7. تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب

الصفحة 177-208

جواد اصغری؛ زینب قاسمی¬اصل