طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهید الدکتور حسن عضدی، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها
1. أسلوبیة الحجاج البلاغیة فی قصیدة «ألا قُل لِصَنهاجةَ أجمعینَ» لِأبی إسحاق الإلبیری

علی قهرمانی؛ فاطمه تنها

المجلد 16، العدد 55 ، الصيف 2020، الصفحة 1-32

المستخلص
  کلّ خطاب یرمی إلی تحقیق غایة معینة ویسعی إلی التأثیر علی الغیر، والشاعر بدوره قد یبتغی إقناع مخاطبه بأفکاره لأجل تحقیق هذه المقاصد، لذا الشاعر یقومُ بإیراد الحُجَج علی ذلک، ومن هنا الخطاب الشعری یؤدّی وظیفةً إقناعیةً حجاجیّةً؛ فهو یؤثّر علی المتلقیّ بالصورة الجمالیّة واللغة والإیقاع، وفیه یمزج بین الإقناع والإمتاع. حاولنا فی هذا ...  أكثر

2. تحریر الفکر من قید التقلید نحو الإصلاح والتجدید؛ دراسة تحلیلیة للأیدیولوجیة الدینیة فی مقالات الإمام محمد عبده

علی افضلی؛ باوه دین کریم مولود؛ صباح کریم مولود

المجلد 16، العدد 55 ، الصيف 2020، الصفحة 33-52

المستخلص
  لقد کان الشیخ محمد عبده من أبرز دعاة التجدید الفکری والدینی فی عصره ولعب دوراً هامّاً فی إیقاظ وعی الأمة نحو التحرر والدعوة إلی طریق بعید عن التقلید والانقیاد. نظراً للحاجة الملحة فی یومنا هذا للتأمل من جدید فی آراء روّاد الفکر الإسلامی، یستخدم هذا البحث المنهج الوصفیّ - التحلیلی فی دراسة مقالات الإمام محمد عبده، بغیة تسلیط الضوء ...  أكثر

3. المؤشّرات المؤثّرة فی استشهاد مقالات مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها

اسحاق رحمانی؛ فاطمه علی نژاد چمازکتی

المجلد 16، العدد 55 ، الصيف 2020، الصفحة 53-72

المستخلص
  تصبح المجلّات ذات قیمة أکثر إذا ما تمّت فَهرَسَتُها فی المراکز الاستشهادیّة الهامّة، کما یؤدّی نشر الإنتاجات العلمیّة فی مثل هذه المراکز إلى ازدیاد تصفّحها وتوفیر فرصة لکثرة الاستشهاد بها. تُعدّ مجلّة الجمعیّة العلمیّة الإیرانیّة للّغة العربیّة وآدابها إحدى أهمّ المجلّات فی مجال تخصّص اللّغة العربیّة وآدابها، إذ أنّها أصبحت ...  أكثر

4. الهویّة الإیرانیّة فی کتب العربیّة المدرسیّة بین التشریع والتطبیق (کتب العربیّة للثانویّة الأولی نموذجاً)

ساجد زارع؛ محسن زمانی

المجلد 16، العدد 55 ، الصيف 2020، الصفحة 73-96

المستخلص
  تلعب الکتب المدرسیّة دوراً بارزاً فی تحقّق عملیّة التنشئة الاجتماعیّة لدی الطلبة لأنّهم یتعرّضون لما فیها من کلمات وصور ورسوم علی مدی سنوات غیر قلیلة بحیاتهم الدراسیة. یتمّ تدریس کتب العربیة بالثانویات الإیرانیة حالیاً فی کافّة أصقاع البلاد بما فیها من أعراق وقومیّات یختلف بعضها عن بعض. فقضیّة کیفیّة تمثّل الهویّة الوطنیة بهذه ...  أكثر

5. الوهیت و قداست شهریاری در شعر دورۀ جاهلی

جواد صالحی؛ عباس عرب؛ امیر مقدم متقی

المجلد 16، العدد 55 ، الصيف 2020، الصفحة 97-118

المستخلص
  شعر جاهلی به عنوان قدیمی‌ترین شعر عربی، در‌بردارنده بسیاری از باورها، عادات، ارزش‌ها، خرافات و اساطیر است و در واقع می‌توان آن را بخشی از تاریخ و فرهنگ یا هویت مردم جاهلی به‌شمار آورد. باور به الوهیت و قداست شهریاری از جمله فرهنگ دینی- اعتقادی شاعران این دوره است که در این پژوهش قصد داریم آن را با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی ...  أكثر

6. کارکرد نظریۀ میدان‌های معنایی در تحلیل جهان متن شاعر (مطالعۀ ابیاتی از خمریۀ‌ ابن فارض)

فرشید ترکاشوند؛ قهرمان فرشته پور

المجلد 16، العدد 55 ، الصيف 2020، الصفحة 119-138

المستخلص
  میدان­های معنایی یکی از نظریه­­های اصلی در علم معنا­­شناسی است. میدان­ معنایی به مجموعه­ واژگانی گفته می­شود که در معنا با یک­دیگر مرتبط بوده و ذیل یک واژۀ­ عام قرار می­گیرند. به­ کارگیری این نظریه می­تواند راهکاری برای تحلیل جهان­متن شاعر باشد. نگارندگان در این مقاله بر­آنند تا با روش استنادی–تحلیلی و ...  أكثر

7. ناکارآمدی آموزش زبان عربی در هنرستان‌های فنی‌حرفه‌ای و چالش‌های یادگیری آن

نعیم عموری؛ فریده خرم آبادی

المجلد 16، العدد 55 ، الصيف 2020، الصفحة 139-166

المستخلص
  بررسی ناکارآمدی آموزش زبان عربی در هنرستان‌های کارودانش و فنی‌حرفه‌ای از مهمترین چالش‌های فرآیند آموزش است. نظام آموزشی برای هر بخشی از منابعِ یادگیرندگان، امکانات و سیاست‌هایی را فراهم کرده‌ که از مهمترین این اقدامات، زمان اختصاص داده شده به فرآیند یادگیری-یاددهی است. چنانچه زمان بیش یا کمتر از حد معمول باشد، این فرایند دچار ...  أكثر

8. واکاوی ویژگی‌های ممیّز مقولات کاربردشناختی در زبان عربی (مورد مطالعه: کانون، موضوع، مبتدا، دنباله‌رو)

سعدالله همایونی

المجلد 16، العدد 55 ، الصيف 2020، الصفحة 167-189

المستخلص
  یکی از مهم‌ترین مؤلّفه­های مورد بررسی در پژوهش­های زبانی، تبیین نقش و جایگاه عناصر بافتی در نشاندار کردن ساخت زبان است. با توجّه به تفاوت عناصر موقعیّتی، گفتمانی و فرهنگیِ تشکیل‌دهندۀ انگاره‌های ذهنی و نیز تفاوت زبان‌ها از نظر رده‌شناختی و ویژگی‌های ساختاری آنها، واکاوی معنا و سامان‌دهی آن در قالب گزاره­های زبانی متناسب ...  أكثر