الموضوعات الرئيسية = ادبی
عدد المقالات: 155
-24. تجلّیات الحداثة فی روایة «عمارة یعقوبیان» لعلاء الأسوانیّ

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 08 May 2017

مجید قاسمی؛ مجید صالح بک


-23. ترجمة أعمال صادق هدایت فی الوطن العربیّ

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 08 May 2017

نسرین الدّهنی


-21. دلالة العنوان وبنیة الاستهلال فی شعر بدر شاکر السیاب (دیوان «شناشیل ابنة الجلبی» أنموذجًا)

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 43-62

قیس خزاعل؛ محمود شهبازی؛ قاسم مختاری؛ ابراهیم اناری بزچلویی


-20. نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در شکوفایی صنعت گردشگری با تأکید بر شمال و جنوب خلیج‌فارس

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 143-160

رقیه رستم پورملکی؛ مهناز اعتضادی فر


-19. دراسة القصة القصیرة جداً فی الأدب العمانی الحدیث مجموعة «موج خارج البحر» نموذجاً

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 25-42

جمیلة ترابی؛ ناهده فوزی


-18. ترسیم انسجام واژگانی در اسلوب تعدد حال مفرد قرآنی (با رویکرد معناشناسی بلاغی)

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 83-102

یداله حیدری؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی


-16. بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد فیتوری

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 63-82

مریم اختیاری؛ حمیدرضا مشایخی؛ مصطفی کمالجو


-15. تطبیق پسااستعماری «شخصیت اصلی و رقیب» در رمان روستایی الجزایر و ایران؛ مطالعه «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 103-124

مسعود محمدی خانقاه؛ سید ابراهیم آرمن؛ سید بابک فرزانه


-14. استعارة بنیادی و کارکرد آن در رمان «ریح الجنوب»

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 61-80

فاطمه قادری؛ جمشید قاسمی


-13. بازنمود هژمونی و اندیشه‌های ضدهژمونیک در داستان «خلیل کافر» (بر مبنای نظریۀ آنتونیو گرامشی)

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 81-100

أمید جهان بخت لیلی؛ سمیه پرماس


-12. تجلیات المطر وحقوله الدلالیّة فی شعر عبد الوهاب البیاتی

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 1-20

لیلا یادگاری؛ ناصر زارع؛ رسول بلاوی


-11. مطالعة مدل‌های شناختی زمان در متن قرآن بر اساس نظریة استعارة مفهومی

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 123-144

مرتضی قائمی؛ اختر ذوالفقاری


-10. بلاغت طنز در داستان‌های کودکانة «نوادر جُحا»

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 101-122

راضیه علی احمد؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ علی اصغر حبیبی


-8. الشخصیّة السیریّة وعلاقتها بالمکان المتغیّر فی «مقتل بائع الکتب» لسعد محمد رحیم

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 41-60

کریم امیری؛ محمد جواد پورعابد


-7. ملامح التجدید فی تیسیر الصرف عند أبی الفداء؛ شهید الأدب العربی کتاب «الکُنَّاش» نموذجاً

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 61-80

علی خالقی؛ احمد پاشازانوس؛ سیّد محمّد میر حسینی


-6. عملیة الترجمة الشفهیة من الفارسیة إلی العربیة فی وسائل الإعلام؛ اعتماداً علی نظریة تقنیات فینی وداربلنت

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 41-60

علی کواری؛ نرگس گنجی؛ محمد رحیمی خویگانی


-5. الزمن السردی ودوره فی عملیة إنتاج المضمون فی قصة «الخطوبة» القصیرة‎ ‎لبهاء طاهر

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 21-40

جابر سوسونی؛ مهدی مسبوق؛ فرامرز میرزایی


-4. کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی)

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 155-178

فرهاد رجبی نوش آبادی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ محمود شهبازی


-3. زنانه‌نویسی از جنگ 20 مارس 2003م در عراق (اشعار بشری البستانی)

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 131-154

مرتضی زارع برمی


-1. روان‌کاوی شخصیت ابن فارض با تکیه بر انگاره انسان کامل

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 111-130

علی احمدزاده؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر


0. دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 1-20

حسین تک تبار فیروزجائی؛ علی حاجی خانی؛ مهدی مقدسی نیا